Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

Spoločnosť BP EcoTrading, s.r.o. chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.

Vážený návštevník webovej stránky  www.bpecotrading.sk  a www.zelenadomacnostiam.sk .

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

a) Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť BP EcoTrading, s.r.o., IČO: 47526238, sídlo: Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „prevádzkovateľ“).

b) Aké osobné údaje spracúvame?

Zákazník

Aby sme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a) Meno

b) Priezvisko

c) Kontaktný telefón

d) E-mailovú adresu

e) Kontaktnú adresu

Súťaž

Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a) Meno

b) Priezvisko

c) Kontaktný telefón

d) E-mailovú adresu

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a) Meno

b) Priezvisko

c) E-mailovú adresu

d) Kontaktný telefón

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

a) Meno

b) Priezvisko

c) Kontaktný telefón

d) E-mailovú adresu

c) Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Spracovanie žiadostí o poukážku, dotácií, spracovanie analýzy potrieb klienta a zabezpečenie odborného poradenstva v oblasti fotovoltických systémov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia žiadostí o poukážku prostredníctvom informačného systému, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia

b) Zapojenie sa do Národného projektu Zelená domácnostiam v zmysle Všeobecných podmienok

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu Vašej dobrovoľnej účasti, zapojenia sa do projektu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

c) Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas.

d) Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

d) Aký je náš oprávnený záujem?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:

a) Spracovania analýzy potrieb klienta a zabezpečenie odborného poradenstva v oblasti fotovoltických systémov a spracovania dotácií

b) Spracovania žiadosti o poukážku v zmysle podmienok podpory projektu Zelená domácnostiam

c) Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových nástrojov.

d) Zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných služieb

e) Presného zamerania sa na požiadavky klientov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných služieb.

f) Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

a) Cez online formulár;

b) Prihlásením sa na newsletter;

c) Začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne.

d) Klikom na autorizačný link v e-mailovej správe.

e) Osobne písomným súhlasom

g) Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledovnými spôsobmi:

a) Cez online formulár;

b) Kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;

c) Zaslaním oznámenia na email info@bpecotrading.sk

d) Zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré je uvedené vyššie.

e) Osobne, odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.

h) Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú:

– Naši obchodní partneri v tejto oblasti

– Štátnym inštitúciám podľa platnej legislatívy SR

– Poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na prevádzku našich zariadení

– Oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

– Poskytovateľom cloudových, hostingových služieb

– Pri vymáhaní právnych nárokov tretích strán

i) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a) Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

a) Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Kúpne zmluvy

a) Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.

Ponukové konania, žiadosti o poukážku

a) V prípade ponukových konaní a cenových ponúk sa osobné údaje uchovávajú po dobu trvania tohto konania alebo platnosti cenovej ponuky, čo je obvykle 30 dní.

Evidencia reklamácii

a) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a) Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

j) Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

k) Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@bpecotrading.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

l) Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

m) Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

n) Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25. mája 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.

 

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018 – verzia 2018001
jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať