Znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) je jadrom zrýchľujúceho sa prechodu od fosílnych palív poškodzujúcich klímu k čistým a obnoviteľným formám energie. Neustály nárast výroby solárnej fotovoltickej (FV) energie je dôležitou súčasťou tejto globálnej transformácie energie.

Okrem plnenia Parížskej dohody sú obnoviteľné zdroje energie rozhodujúce pre zníženie znečistenia ovzdušia, zlepšenie zdravia a pohody a zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k energii na celom svete. Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) predstavuje možnosti na urýchlenie nasadenia a úplné odblokovanie obrovského potenciálu slnečnej FVE na obdobie do roku 2050 vo svojom strategickom dokumente. Analýza sa riadi prípadom REmap načrtnutým v pláne globálnej transformácie energie IRENA, ktorý zdôrazňuje spôsoby, ako urýchliť energetickú transformáciu v nasledujúcich troch desaťročiach, na rozdiel od súčasných plánov.

Príspevok konkrétne zdôrazňuje rast potrebný v oblasti solárnych fotovoltických článkov na dosiahnutie klimatických cieľov. Poskytuje tiež informácie o znižovaní nákladov, technologických trendoch a potrebe pripraviť elektrické siete na rastúci podiel fotovoltických systémov.

Prehľad dôležitých zistení:

  • zrýchlené nasadenie solárnych fotovoltických systémov spolu s hlbokou elektrifikáciou by mohlo do roku 2050 priniesť 21% zníženia emisií CO₂ (takmer 4,9 gigatonov ročne);
  • solárna fotovoltická energia by mohla do polovice storočia pokryť štvrtinu globálnych potrieb elektrickej energie a stať sa tak po veternej energii druhým najväčším zdrojom energie;
  • globálna kapacita musí do roku 2050 dosiahnuť 18-násobok súčasnej úrovne, teda viac ako 8 000 gigawattov;
  • Ázia by naďalej dominovala využívaniu solárnych FVE s viac ako 50% inštalovaného výkonu, potom by nasledovala Severná Amerika (20%) a Európa (10%);
  • náklady na solárne fotovoltické panely, ktoré sú už v globálnom vyjadrení nižšie ako marginálne náklady na fosílne palivá, sa v nadchádzajúcich desaťročiach majú ďalej znižovať;
  • kľúčová bude mobilizácia financií, pričom z odhadov cestovnej mapy IRENA vyplýva 68% nárast priemerných ročných investícií do solárnych FV do roku 2050;
  • solárne fotovoltické systémy sú rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie, ktorého inovácie v celom hodnotovom reťazci vedú k ďalšiemu a rýchlemu znižovaniu nákladov;
  • strešné solárne fotovoltické systémy sa rýchlo rozšírili vďaka podporným politikám, ako sú napríklad čisté meranie a daňové stimuly;
  • transformácia energie prináša sociálno-ekonomické výhody. Globálny solárny priemysel by mohol do roku 2050 zamestnať viac ako 18 miliónov ľudí.

Zdroj: http://www.irena.org