16. január 2020

O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú môcť domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať v roku 2020 už v priebehu februára.

„V projekte Zelená domácnostiam II sme zverejnili podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám, ktoré budú vyhlasované tak ako vlani samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. Plánujeme v nich vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna €,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická.

Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára 2020. „K dispozícii budú 3 milióny €. Na úvod sme vyčlenili podstatne vyššiu alokáciu, aby si čerpadlá mohli nainštalovať aj domácnosti, ktoré vlani poukážku nezískali,“ vysvetlila A. Velická.

Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu s čiastkou 0,5 milióna €. Na slnečné kolektory je pripravený 1 milión €. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s čiastkou 0,7 milióna € a termínom otvorenia 10. marca 2020. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch  a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.

„V najbližších mesiacoch plánujeme aktualizovať informačný systém tak, aby bolo možné vytvárať zásobníky žiadostí. Vďaka zmene systému bude možné žiadosť vyplniť len raz na dlhšie časové obdobie a poukážky budú vydávané postupne podľa disponibilných zdrojov. Ak budú domácnosti a zhotovitelia predkladať v stanovenej trojmesačnej lehote kompletné žiadosti o preplatenie poukážok a nebudú prostriedky zbytočne blokovať, bude vydávanie poukážok plynulejšie a bude možné podporiť viac inštalácií,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aj v roku 2020 znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie.

V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na kotly na biomasu a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených viac ako 5 100 v celkovej hodnote 9,9 milióna €. Momentálne SIEA eviduje ešte viac ako 1 200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna €. Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára 2020.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk